Pomorsko-rečna agencija

 

"JUGOAGENT" A.D.
Pomorsko rečna agencija,

Bulevar Mihajla Pupina 165A
11070 Novi Beograd, Srbija
Tel: +381 (11) 20 18 700
Fax: +381 (11) 31 12 070
e-mail: office@jugoagent.rs  

 

                    

Anketa

Šta Vam se najviše dopada u saradnji sa nama?

I redovna sednica Skupstine drustva

20. Maj 2010

Na osnovu člana 40. stav 3. Odluke o organizovanju akcionarskog društva Pomorsko rečna agencija »Jugoagent« a.d., Novi Beograd, Upravni odbor


SAZIVA
REDOVNU GODIŠNJU SKUPŠTINU »JUGOAGENT« A.D.
za
28.06.2010. god. sa početkom u 11,00 časova u prostorijama »Jugoagent« a.d., Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 165a

Za redovnu godišnju sednicu Skupštine akcionara predlaže se sledeći


DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa Skupštine društva I redovne skupštine od 20.05.2009. god. i vanredne skupštine društva od 14.10.2009. god.
2. Razmatranje godišnjeg finansijskog izveštaja za 2009. .godinu i donošenje odgovarajućih odluka:
• odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2009. godinu i
raspodeli ostvarene dobiti
3. Usvajanje revizorskog izveštaja o finansijskim izveštajima društva za 2009.god.
4. Usvajanje izveštaja revizora o konsolidovanom bilansu za 2009. godinu
5. Razmatranje poslovnog plana društva za 2010. godinu
6. Izbor članova Upravnog odbora
7. Izbor članova Nadzornog odbora
8. Izbor revizorske kuće za reviziju za 2010. godnu.
9. Tekuća pitanja

 

Predsednik upravnog odbora
Milan Marjanović, s.r.

 

 

 |  Naslovna |  O nama |  Kontakt |  Mapa sajta |